brightness_auto อัตราค่าลงทะเบียน

สืบเนื่องจากการประชุมที่ปรับเป็นแบบออนไลน์ (Online Conference)
จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมลดลงโดยปริยาย อัตราค่าลงทะเบียน (เฉพาะผู้ส่งบทความ)
- นิสิต นักศึกษา / บุคลากรหน่วยงานรัฐ / สมาชิก วสท. อัตราบทความละ 1,200 บาท
- บุคคลทั่วไป อัตราบทความละ 1,500 บาท
NCCE25
ติดต่อ

ผู้ประสานงานการประชุม NCCE25
Email : ncce2563@gmail.com

Website/Facebook

Facebook : https://www.facebook.com/ncce25
Website : http://www.thaince.org/ncce25