brightness_auto กำหนดการนำเสนอผลงาน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

เวลา รายการ
11:00 – 13:00 น. - วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การประชุมฯ
- วีดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการร่วมการประชุมแบบ Online
- วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม
13:00 – 13:30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
13:30 – 14:00 น. ปาฐกฐาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและบทบาทของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EECO)
14:00 – 14:15 น. พัก 15 นาที (วีดีทัศน์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม)
14:15 – 15:00 น. เสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับโครงการ EEC ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงและระบบ ขนส่งทางราง การพัฒนาท่าเทียบเรือและระบบการขนส่งทางเรือ และการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
15:00 – 15:30 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.ธวัชชัย ติงสัญชลีผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
15:30 – 16:00 น. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Geomorphology-Based Runoff Modeling for Integrated Basin Management” โดย Dr.Kwan Tun Lee, Distinguished Professor, Director, Geographic Information System Research Center, Department of River & Harbour Engineering, National Taiwan Ocean University, TAIWAN
16:00 – 16:30 น. - แนะนำกำหนดการประชุมวันถัดไป
- วีดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการร่วมการประชุมแบบ Online
- วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

เวลา รายการ
8:30 – 9:00 น. - แนะนำกำหนดการประชุม
- วีดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการร่วมการประชุมแบบ Online
- วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม
9:00 – 10:30 น. ถ่ายทอดสด การนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ (Parallel Session) ช่วงที่ 1
10:30 – 10:45 น. พัก 15 นาที (วีดีทัศน์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม)
10:45 – 12:15 น. ถ่ายทอดสด การนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ (Parallel Session) ช่วงที่ 2
12:30 – 13:15 น. พักกลางวัน 45 นาที (วีดีทัศน์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม)
13:15 – 14:45 น. ถ่ายทอดสด การนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ (Parallel Session) ช่วงที่ 3
14:45 – 15:00 น. พัก 15 นาที (วีดีทัศน์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม)
15:00 – 16:30 น. ถ่ายทอดสด การนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ (Parallel Session) ช่วงที่ 4
16:30 – 17:00 น. - แนะนำกำหนดการประชุมวันถัดไป
- วีดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการร่วมการประชุมแบบ Online
- วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

เวลา รายการ
8:30 – 9:00 น. - แนะนำกำหนดการประชุม
- วีดีทัศน์แนะนำขั้นตอนการร่วมการประชุมแบบ Online
- วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม
9:00 – 9:30 น. พิธีปิดและพิธีส่งมองธงเจ้าภาพครั้งถัดไป
9:30 – 10:45 น. ถ่ายทอดสด การนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ (Parallel Session) ช่วงที่ 5
10:45 – 11:00 น. พัก 15 นาที (วีดีทัศน์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม)
11:00 – 12:30 น. ถ่ายทอดสด การนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ (Parallel Session) ช่วงที่ 6
12:30 – 13:15 น. พักกลางวัน 45 นาที (วีดีทัศน์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม)
13:15 – 14:45 น. ถ่ายทอดสด การนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ (Parallel Session) ช่วงที่ 7
14:45 – 15:00 น. พัก 15 นาที (วีดีทัศน์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม)
15:00 – 16:30 น. ถ่ายทอดสด การนำเสนองานวิจัย การประชุมวิชาการแบบออนไลน์ (Parallel Session) ช่วงที่ 8
16:30 – 17:00 น. - วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้งที่ 25
- วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้งที่ 26
- วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผู้ให้การสนับสนุนการประชุม
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
NCCE25
ติดต่อ

ผู้ประสานงานการประชุม NCCE25
Email : ncce2563@gmail.com

Website/Facebook

Facebook : https://www.facebook.com/ncce25
Website : http://www.thaince.org/ncce25