brightness_auto วัตถุประสงค์/หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (NCCE25)
การจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นครั้งที่ 25 ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีอายุครบ 25 ปี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 แบบออนไลน์ (Online Conference) โดยมีเจ้าภาพร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธาในภาคตะวันออก 3 สถาบัน ได้แก่ (i) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ii) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ (iii) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) โดยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
การประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิศวกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ความสนใจต่อโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) หรือ EEC ซึ่งจะเกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมายในบริเวณภาคตะวันออก เช่น ระบบราง, สนามบิน, ท่าเรือ, และเมืองใหม่ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดโลกของการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาในสถาบันอุดมศึกษา วิศวกรโยธาที่ปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับ EEC เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาชีพ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และรับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเป็นการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
NCCE25
ติดต่อ

ผู้ประสานงานการประชุม NCCE25
Email : ncce2563@gmail.com

Website/Facebook

Facebook : https://www.facebook.com/ncce25
Website : http://www.thaince.org/ncce25