brightness_auto วิดีโอแนะนำการใช้งาน

แนะนำขั้นตอนการประชุมแบบ Online
แนะนำเว็บไซต์งานประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25
แนะนำขั้นตอนการส่งบทความ NCCE25

brightness_auto หัวข้อการจัดประชุม

 1. งานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC Forum)
 2. วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering)
 3. วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material Engineering, MAT)
 4. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Engineering and Management, CEM)
 5. วิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering, GTE)
 6. วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์ (Intelligent Transportation, Traffic and Logistics Engineering, TRL)
 7. วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Water Resource Engineering, WRE)
 8. วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Survey and Seographic Information System Engineering, SGI)
 9. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmental and Energy Engineering, ENV)
 10. วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Engineering,INF)
 11. วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (Civi Engineering and Education, CEE)
 12. วิศวกรรมและเทคโนโลบีการป้องกันประเทศ (Defense Engineering and Technology, DET)

brightness_auto กำหนดการสำคัญ

#กิจกรรม #วันที่
เปิดรับบทคัดย่อ 15 พฤศจิกายน 2562 - (ขยายเวลาถึง 15 มีนาคม 2563)
แจ้งผลพิจารณาบทคัดย่อ ภายใน 31 มีนาคม 2563
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 24 พฤษภาคม 2563
แจ้งผลพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ ภายใน 15 มิถุนายน 2563
ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 16 มิถุนายน 2563 – 8 กรกฎาคม 2563
การประชุมวิชาการ NCCE25 15 - 17 กรกฏาคม 2563

brightness_auto หลักการและเหตุผล

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (NCCE25)
การจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นครั้งที่ 25 ในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีอายุครบ 25 ปี ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 แบบออนไลน์ (Online Conference) โดยมีเจ้าภาพร่วมเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธาในภาคตะวันออก 3 สถาบัน ได้แก่ (i) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ii) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ (iii) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) โดยการสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
การประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง “วิศวกรรมโยธากับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้ความสนใจต่อโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) หรือ EEC ซึ่งจะเกิดโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานมากมายในบริเวณภาคตะวันออก เช่น ระบบราง, สนามบิน, ท่าเรือ, และเมืองใหม่ ซึ่งต้องการองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน จึงถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดโลกของการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมโยธาระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนิสิตนักศึกษาด้านวิศวกรรมโยธาในสถาบันอุดมศึกษา วิศวกรโยธาที่ปฏิบัติวิชาชีพ รวมทั้งประชาชนที่สนใจ โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับ EEC เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาชีพ การถ่ายโอนเทคโนโลยี และรับรู้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นช่องทางในการต่อยอดนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมทั้งเป็นการนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
NCCE25
ติดต่อ

ผู้ประสานงานการประชุม NCCE25
Email : ncce2563@gmail.com

Website/Facebook

Facebook : https://www.facebook.com/ncce25
Website : http://www.thaince.org/ncce25