การรับรองปริญญา /TABEE

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 8(3) สภาวิศวกรมีอำนาจและหน้าที่รับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งคณะกรรมการสภาวิศวกรได้ออกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558

ด้วยวิทยาการด้านวิศวกรรม มีความเจริญก้าวหน้าไปมาก และมีรายละเอียดของงานลึกซึ้งมากขึ้น กอปรกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร จึงต้องพิจารณาจากผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตร และสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

การพิจารณาสถาบันการศึกษาที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญานั้น โครงสร้างของหลักสูตรจะต้องมีเนื้อหาของวิชาครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยสภาวิศวกรพิจารณาจากองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมนั้นๆ ว่าจะต้องมีความรู้เบื้องต้นอย่างไร ซึ่งประกอบด้วย ความรู้วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Science) ความรู้วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (Basic Engineering) และความรู้วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) นอกจากนี้สถาบันการศึกษาต้องมีคณาจารย์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน และสถานที่การศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา และผ่านการรับรองจากกระทรวงที่รับผิดชอบ

ขั้นตอนและวิธีการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วิศวกรรมศาสตร์

สภาวิศวกรรม

เอกสารคู่มือสำหรับ


การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างวงรอบการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2567

 

DOWNLOAD
(Visited 17 times, 1 visits today)